P80 Special Trip Special Promotion

P80 Special Trip Special Promotion

Switzerland & Italy Exclusive trips

🎉 ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2562

Pro คุณสมบัติทริปท่องเที่ยว Switzerland & Italy
• เพียงท่านสมัคร Package Gold
• แนะนำสมาชิก 2 ท่าน (ซ้าย 1 ขวา 1) ใน Package Gold และทำคะแนนสะสมฝั่งอ่อน 430,000 PV ในฝั่งอ่อน รับสิทธิ์ 1 ท่าน

ลักษณะการทำ Pro คุณสมบัติ

• เก็บคะแนนจากทีมอ่อน สะสมในแต่ละวัน ในช่วงเวลาการทำคุณสมบัติ
• ต้องเปิด Package Gold ก่อน จึงจะเก็บคะแนนให้เป็นข้างอ่อน เพื่อคำนวณ ซึ่งคะแนนก่อนหน้าการขึ้น Package จะไม่มีการเก็บคะแนนให้
• ในระหว่างการทำคุณสมบัติ หากคุณไม่มีการรักษายอด ณ วันนั่น คะแนน Pro ของคุณจะไม่ได้ถูกเก็บ
• กรณีท่านทำผิดกฎระเบียบจรรยาบรรณของบริษัท และสถานะของท่านเป็นโมฆะ คุณจะไม่ได้สิทธิ์ Pro

 

ใส่ความเห็น