ประวัติ ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

ประวัติ ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

  • admin
  • พฤศจิกายน 10, 2020
  • world quality
  • ปิดความเห็น บน ประวัติ ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์

ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์
ที่อยู่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการศึกษา

2550-2555 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2545-2549 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

2539-2554 มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

2533-2538 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่าน ประเทศไทย

 

ความชำนาญ

– ระบบนำส่งยานาโน (นาโนเทคโนโลยี)
– พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบ
– การสกัดสารจากพืชสมุนไพร
– การศึกษาฤทธิ์และความเป็นพิษ โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านมะเร็ง

 

ประสบการณ์ทำงาน

2559 Training in the topic of evaluation the mechanisms of stimulation of GSH efflux by MRP1 and triggering of resistant cancer cell apoptosis at Institut de Biologie et Chimie des Protéines, Université Lyon 1, Lyon, France

2556 Postdoctoral position in the project of characterization of anticancer compounds at Department of Chemistry, University of Natural Resource and Life Science, Vienna, Austria

2552, 2555 Training in the topic of polymeric micelles for drug delivery at Department of Pharmaceutics, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS), Utrecht University, The Netherlands

2554 Training in the topic of purification and structure elucidation of bioactive compound from plant extract at Institute of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, University of Vienna, Austria

2551-2554 Training in the topic of cell biology at Center of Excellence for Molecular Imaging Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, Thailand

 

งานตีพิมพ์

1. Khonkarn R, Daowtak K, Okonogi S. Chemotherapeutic Efficacy Enhancement in P-gp-Overexpressing Cancer Cells by Flavonoid-Loaded Polymeric Micelles. AAPS PharmSciTech 2020;21:121.

2. Nasr R, Lorendeau D, Khonkarn R, Dury L, Pérès B, Boumendjel A, Cortay J-C, Falcon P Chaptal V, Baubichon-Cortay H. Molecular analysis of the massive GSH transport mechanism mediated by the human Multidrug Resistant Protein 1/ABCC1. Sci Rep 2020;10:7616.

3. Ranjbar S, Khonkarn R, Moreno A, Baubichon-Cortay H, Miri R, Khoshneviszadeh M, Saso L, Edraki N, Falson P, Firuzi O. 5-Oxo-hexahydroquinoline derivatives as modulators of P-gp, MRP1 and BCRP transporters to overcome multidrug resistance in cancer cells. Toxicology and applied pharmacology. 2019 362:136-149.

4. Srisa-nga K, Mankhetkorn S, Okonogi S, Khonkarn R. Delivery of Superparamagnetic Polymeric Micelles Loaded With Quercetin to Hepatocellular Carcinoma Cells. Journal of pharmaceutical sciences. 2019;108(2):996-1006.

5. Ferreira RJ, Baptista R, Moreno A, Madeira PG, Khonkarn R, Baubichon-Cortay H, Santos DJVAD, Falson P, Ferreira M-JU. Optimizing the flavanone core toward new selective nitrogen-containing modulators of ABC transporters. Future medicinal chemistry. 2018;10(7):725-741.

6. Paterna A, Khonkarn R, Mulhovo S, Moreno A, Madeira Girio P, Baubichon-Cortay H, Falson P, Ferreira MU. Monoterpene indole alkaloid azine derivatives as MDR reversal agents. Bioorg Med Chem. 2018;26(2):421-434.

7. Khonkarn R, Kittipongpatana OS, Boasouna V, Okonogi S. Enhanced UV protection of ketoconazole using Hyptis suaveolens microemulsion. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017;31(3): 733-739.

8. Khonkarn R, Mankhetkorn S, Okonogi S. Formulation, optimization and photostability assessment of microemulsion gel for topical quercetin delivery. Latin American Journal of Pharmacy. 2017;36(5) :959-967.

9. Chansakaow S, Sirisa-ard P, Khonkarn R. Preparation, characterization and antioxidant activity of xanthone-loaded Making (Hodgsonia heteroclita) microemulsions. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2017;9(3):262-267.

10. Khonkarn R, Okonogi S, Kittipongpatana O S, Boasoung V. Antifungal effect of Hyptis suaveolens oil microemulsion based carboxymethyl mungbean gel for topical delivery. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2015;7(9):262-267.

11. Okonogi S, Khonkarn R, Mankhetkorn S, Unger F M, Viernstein H. Antioxidant activity and cytotoxicity of Cyrtosperma johnstonii extracts on drug sensitive and resistant leukemia and small cell lung carcinoma cells. Pharmaceutical Biology. 2013;51(3):329-338.

12. Khonkarn R, Samlee M, Talelli M, Hennink W E, Okonogi S. Cytostatic effect of

xanthone-loaded mPEG-b-p(HPMAm-Lac2) micelles towards doxoruribin sensitive and resistant cancer cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2012;94;266-273.

13. Khonkarn R, Samlee M, Hennink W E, Okonogi S. PEG-OCL micelles for quercetin

solubilization and inhibition of cancer cell growth. European Journal of Pharmaceutics